Skip to the content

Zavod za ispitivanje materijala i konstrukcija

U okviru Fakulteta postoji Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija (ZPIMK), sa savremeno opremljenom laboratorijom lociranom u novoj zgradi Fakulteta. U Zavodu studenti izvode laboratorijske vježbe i učestvuju u procesu ispitivanja građevinskih materijala.

U prijeratnom periodu pri Građevinskom fakultetu u Mostaru djelovao je "Zavod za građevinarstvo i građevinske konstrukcije" koji je osnovan 1978. godine. Ovaj period karakterističan je po više ostvarenih naučno-istrživačkih projekata posebno iz domena korištenja sekundarnih sirovina kao što su elektrofilterski pepeo iz "TE Gacko" i silikatni otpad od tvornice ferosilicija iz Jajca. Značajna aktivnost odvijala se i na problematici voda u kršu i izvođenju vodozaptivnih radova. Fakultet i Zavod bili su uključeni u društvene ciljeve, koji su finansirani od strane SIZ-a nauke BiH.

U novembru 1995. godine nastavljen je stručni, razvojni i naučni rad kroz Zavod pod imenom "Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija". Laboratorija Zavoda je prvo bila locirana u objektu „Hidrogradnje“ u naselju Zalik, a potom u  novoj zgradi Fakulteta i kompletirana je opremom, koju je uglavnom finansirala Evropska unija.

Kadar sa Fakulteta učestvuje u radu Zavoda tako da postoje specijalisti za pojedine oblasti iz građevinske i geološke djelatnosti, a angažovani su i stručnjaci sa drugih fakulteta i instituta.

Zavod ima saradnju sa sljedećim institucijama:

 • Tehnički fakultet u Bihaću,
 • Institut za geotehniku u Sarajevu,
 • Institut za saobraćaj u Sarajevu,
 • Institut za geologiju u Sarajevu,
 • Institut "Kemal Kapetanović" u Zenici,
 • Laboratorija "Igman" u Konjicu,
 • Institut za materijale i konstrukcije u Sarajevu,
 • LGA Institut u Nurnberg-u.

U poratnom periodu Zavod je posebno angažiran na:

 • Kontroli kvaliteta betona i komponenti betona, isptivanje pritisnih čvrstoća (slike);
 • Geotehničkim ispitivanjima na saobraćajnicama i drugim objektima;
 • Ispitivanjima injekcionih smjesa;
 • Ispitivanjima krečnih i cementnih maltera (slike);
 • Kontroli kvaliteta opekarskih proizvoda i betonskih cijevi; kontroli kvaliteta betonskih blokova za zidanje;
 • Ispitivanje kamena.

Od njegovog osnivanja, praktični dio nastave za studente, ali i naučno-istraživačka djelatnost velikim dijelom se odvija u Zavodu za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija koji posjeduje savremenu opremu za laboratorijska i terenska ispitivanja.

Osnovni zadaci ZPIMK-a Građevinskog fakulteta u Mostaru su:

 • razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog i visokostručnog rada iz oblasti građevinarstva i geodezije,    
 • praktično osposobljavanje mlađih naučnika i istraživača,
 • obrazovanje i usavršavanje novog nastavnog kadra,
 • rješavanje složenih zadataka iz oblasti građevinarstva za potrebe privrede i šire društvene zajednice,
 • eksperimentalni rad i eksperimentalna nastava,
 • saradnja sa srodnim institucijama iz zemlje i inostranstva.

 

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba