Skip to the content

Komercijalni (Regionalni) projekti

LISTA ZNAČAJNIJIH  PROJEKATA 
R.B. OPIS PROJEKTA NARUČILAC GODINA OBLAST
1 Nostrifikacija projekta Stara Ćuprija u Konjicu Općina Konjic 2003 Niskogradnja
2 Elaorat utvrđivanja stanja hotela Neretva u Mostaru VGT Osiguranje 2004 Niskogradnja
3 Izrada Elaborata sanacije visećeg mosta u Ostrošcu, na Regionalnom putu R437 Ostrožac – Fojnica. Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2006 Niskogradnja
4 Izrada Idejnog i Glavnog projekta mosta Kragulja II na Regionalnom putu R437 Ostrožac – Fojnica. Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2006 Niskogradnja
5 Glavni projekat sanacije klizišta ˝Kalovljakova Luka˝ na Regionalnom putu R437 Ostrožac – Fojnica. Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2006 Niskogradnja
6 Glavni projekat sanacije padine na lijevoj obali HE Salakovac Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2007 Niskogradnja
7 Glavni projekat konstrukcije zgrade Građevinskog fakulteta u Mostaru Građevinski fakultet 2007 Visokogradnja
8 Glavni projekat rezervoara za vodosnabdjevanje HE Grabovica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2007 Niskogradnja
9 Idejni i Glavni projekat mostova LOT 1 do LOT 5 na regionalnom putu R418b, Prozor - Konjic Bosna i Hercegovina 2007 Niskogradnja
Federacija BiH
HNK
Opština Konjic
10 Glavni projekat ulazne saobraćajnice u kampus Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Univerzitet "Džemal Bijedić" 2007 Niskogradnja
11 Izvedbeni projekat bujične pregrade "Trmošnik" Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2008 Niskogradnja
12 Projekti sanacije za 20 mostova na Regionalnim putevima u HNK Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2009 Niskogradnja
13 Plan rušenja i osiguranja građevinske jame za rekonstrukciju Hotela Neretva u Mostaru "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar 2009 Visokogradnja
14 Izvedbeni projekat sanacije Kapetanove kule u Bihaću Zavod za zaštitu spomenika USK Bihać 2009 Nacionalni spomenik
15 Izvedbeni projekat sanacije "Bišćevića kuće" u Mostaru Agencija "Stari grad" Mostar 2010 Nacionalni spomenik
16 Izvedbeni projekat nadogradnje zgrade fakulteta Humanističkih nauka u Mostaru Fakultet Humanističkih nauka 2010 Visokogradnja
17 Projekat sanacije nosača na razvodnom postrojenju HE Salakovac i HE Grabovica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2010 Niskogradnja
18 Projekti sanacije klizišta "Sirana" i "Cerići" na Regionalnom putu R418b, Prozor - Konjic Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2010 Niskogradnja
19 Glavni projekat sanacije razbijača na preljevima HE Grabovica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2010 Niskogradnja
20 Idejni projekat unutrašnjih saobraćajnica u Kampusu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru  BH Telecom 2011 Niskogradnja
21 Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije mosta "Bijela" na Regionalnom putu R435 Konjic - Borci Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2011 Niskogradnja
22 Glavni projekat sanacije Sahat kula u Donjem Vakufu. Parterno uređenje Sahat kule u Donjem Vakufu Opština Donji Vakuf 2011. i 2012. Nacionalni spomenik
23 Izrada Izvedenog projekta prilaznih puteva mostu Bijela u Konjicu Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2012 Visokogradnja
24 Glavni projekat montaže čelične krovne konstrukcije sportske dvorane u Jablanici "MIP" d.o.o. Mostar 2012 Visokogradnja
25 Izvedbeni projekat - armaturni nacrti čeonog cestovnog prolaza "Zvirići" na autocesti koridor Vc, dionica Zvirići - Počitelj "MIP" d.o.o. Mostar 2012 Niskogradnja
26 Geofizička ispitivanja bokova i bučnice, provjera stabilnosti brane i uzroka nastanka pukotine u "C" galeriji brane HE Jablanica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2013 Niskogradnja
27 Doprojektovanje glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-148b Prozor-Konjic, dionica Kalovljakova luka - Solakova Kula Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2013 Niskogradnja
28 Izrada Idejnog projekta VE Podveležje "ENERGY3" doo Mostar 2013 Visokogradnja
29 Analiza, dopuna i korekcija predmjera radova za dionicu AC Drivuša-Klopče JP " Autoceste FBiH" Mostar 2013 Niskogradnja
30 Izrada programa (projekta) istražnih radova za geofizička ispitivanja bokova i bučnice i provjere stabilnosti brane HE Salakovac Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2014 Geofizika
31 Izrada Elaborata za čišćenje nanonosa iz korita rijeke Neretve, na lokalitetima "Polje Bijela", "Donje Polje" i "radava" u općini konjic Općina Konjic 2015 Geofizika
32 Izrada Glavnog projekta sanacije potpornih zidova u krugu pogona HE Jablanica  Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2016 Niskogradnja
33 Vještačenje o prikupljenim vodama na slivu rijeke Neretve Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2016 Niskogradnja
34 Nostrifikacija Glavnog projekta tunela "Žaba", na ceti M17.3 Buna-Neum, dionica Kiševo - Broćanac JP Ceste FBiH doo Sarajevo 2017 Niskogradnja
35 Izrada Elaboratta o ocjeni stanja konstrukcije i o  utvrđivanju postojećeg stanja konstrukcije i zidova Hotela Mostar Neretva doo Visoko 2017 Niskogradnja

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2019 UNMO.ba