Obavještavaju se kandidati koji su predali dokumente na Konkurs za upis u I godinu studija 2018/2019 godine, Opći odsjek i Odsjek geodezija i geoinformatika da su svi primjeni i da mogu izvršiti upis koji će se vršiti od 16.7.-20.7.2018 godine u studentskoj službi fakulteta od 10-12 sati.

 

Svi kandidati su konkurisali kao redovni i tako treba da izvrše i upis.

Za upis je potrebno:

- index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)

- 2 slike formata 4x6 cm

- ljekarsko uvjerenje

- uplatnica od 200 KM, svrha doznake: G1101 - uplata za zimski semestar-akademska 2018./19. god.,žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" -Građevinski fakultet

- uplatnica od 40 KM, svrha doznake: G2101, G2012, G2013-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Ovdje možete pronaći informacije i plan i program NOVOG diplomskog studijskog programa UPRAVLJANJE OKOLIŠNOM INFRASTRUKTUROM

Obavještavaju se studenti Građevinskog fakulteta, da za prvi septembarski ispitni rok (od 27.8.2018 - 7.9.2018 godine) izvrše prijavu ispita od 16.7.-20.7.2018 godine, kao i kupovinu liste za ispit.

 

PremaOdluci o dodatnim ispitnim terminima broj: 101-1444/18 od 31.5.2018 godine, dodatni ispitni termin od 10.9.2018godine se plaća u skladu sa Odlukom o visini troškova školarine drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru broj:100-668/15 0d 28.5.2015 godine:

  • Svi studenti I ciklusa koji budu htjeli da pristupe dodatnom septembarskom ispitnom roku od 10.9.2018 godinetreba da uplate na žiro račun Građevinskog fakulteta 50KM, za svaki predmet posebno, svrha doznake G4128 i navesti naziv predmeta koji se prijavljuje.
  • Svi studenti II ciklusa koji budu htjeli da pristupe dodatnom septembarskom ispitnom roku od 10.9.2018 godinetreba da uplate na žiro račun Građevinskog fakulteta 80KM, za svaki predmet posebno, svrha doznake G4129 i navesti naziv predmeta koji se prijavljuje.

 

žiro račun Građevinskog fakulteta: 1610200000290419

Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita kod doc.dr.Ismeta Hajduka, iz predmeta Mostovi, Projektovanje mostova i Teorija elastičnosti i plastičnosti, koji se trebao održati dana petak, 13.7.2018 godine od 9 sati, pomjera u 12 sati.

Studenti koji planiraju pristupiti usmenom djelu ispita treba da se prijave u studentsku službu fakulteta.

      Predmetni nastavnik

Doc.dr.Ismet Hajduk dig

Usmeni iz Geodezije kod doc.dr. Esada Vrce održat će se u subotu 30.6. od 12h.
Na zahtjev imartikulanata organizuje se ispit iz predmeta "Mehanika tla i stijene II" i "Ojačanje tla i stijene" u petak, 6.7.2018 u 16:15h.
Studenti koji su 20.6.2018 godine polagali teoriju iz predmeta Inženjerska matematika II, zbog uvida u radove i upisa ocjena trebaju doći u kabinet predmetnog nastavnika u utorak, 26.6.2018 godine u 12 sati.

O   B   A V  J  E  Š  T E  NJ  E studentima koji polažu ispit iz Mostova, Projektovanja mostova i Teorije elastičnosti i plastičnosti